Welzijnscheck varkenshouderij
Alle IKB Varken deelnemers vullen vanaf 1 juli 2020 per UBN voor elke aanwezige diercategorie de welzijnscheck in en actualiseren deze jaarlijks. Er wordt gebruik gemaakt van de welzijnscheck zoals te vinden op www.welzijnscheckvarkens.nl.

De welzijnscheck is ontwikkeld door de POV samen met de partners van de begeleidingscommissie Staarten. Wageningen UR heeft de uitvoering gedaan in nauwe samenwerking met varkenshouders, dierenartsen en voervertegenwoordigers. De welzijnscheck is een vragenlijst waarin aandacht besteed wordt aan verschillende aspecten op een varkensbedrijf. Het gaat om algemene vragen en vragen over risicofactoren voor bijtgedrag in het bijzonder. Voor het beste resultaat vullen varkenshouders de welzijnscheck samen met de dierenarts en/of voervertegenwoordiger in. Op basis van de uitkomsten kunnen varkenshouders en adviseurs besluiten bedrijfsspecifieke aanpassingen te doen die het dierenwelzijn en de diergezondheid verbeteren. Daarnaast kan op termijn verantwoord stoppen met couperen mogelijk worden gemaakt. De welzijnscheck is er voor zuigende biggen, speenbiggen, opfokzeugen en vleesvarkens. Meer informatie over de welzijnscheck vindt u op www.welzijnscheckvarkens.nl.

De eerste welzijnscheck is uiterlijk 31 december 2020 – op papier of digitaal – ingevuld. De welzijnscheck mag op het moment van controle niet ouder dan 1 jaar zijn.

Napijnbestrijding bij castratie
Vanaf 1 juli 2020 voeren vermeerderingsbedrijven die deelnemen aan IKB Varken op een correcte wijze napijnbestrijding uit. IKB Varken bedrijven die borgen aanvoeren voeren enkel dieren aan van bedrijven die napijnbestrijding op een correcte wijze uitvoeren. Bedrijven die niet castreren hoeven uiteraard geen napijnbestrijding toe te passen om IKB Varken waardig te kunnen blijven.
In Nederland zijn op dit moment twee diergeneesmiddelen geregistreerd voor het gebruik als napijnbestrijding bij biggen. Dit zijn Novem 5 mg/ml en Melovem 5 mg/ml. Beide middelen zijn injectiemiddelen met een eenmalige injectie, die voorafgaand aan het castreren wordt toegediend. Volg de bijsluiter en het advies van de dierenarts voor een juiste dosering.

Deze maatregel is voor QS-waardige bedrijven al op 1 juli 2019 ingegaan.

De napijnbestrijding staat los van de gasverdoving die tijdens het castreren wordt toegepast. De voorwaarden die aan deze gasverdoving gesteld worden, veranderen niet.

Let op: Novem  en Melovem zijn ook beschikbaar als pijnstiller voor vleesvarkens/zeugen, maar in een hogere concentratie. Deze zijn op dit moment niet geregistreerd voor napijnbestrijding bij castreren en bovendien niet veilig voor het gebruik bij biggen in verband met de hoge concentratie. Gebruik dus altijd het juiste middel met de lage concentratie en raadpleeg bij twijfel uw dierenarts.

Machtigingsbrief I&R
Binnenkort ontvangt u van de RVO een brief met informatie over een machtiging “Aanvragen informatieproducten” die wordt geactiveerd voor Kiwa VERIN. U hoeft hier verder niets mee te doen. Deze brief van de RVO informeert u over het beschikbaar stellen van I&R gegevens aan Kiwa VERIN om de IKB Varken controles voor u te vereenvoudigen. De toestemming voor deze machtiging heeft u al eerder gegeven in uw deelnemersovereenkomst met Kiwa VERIN.
Mocht u hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met Kiwa VERIN. U kunt ons bereiken op 088 – 998 43 10.

Tussentijdse controles & Zelfcontrole monstername
IKB Varken en Beter Leven keurmerk
In verband met de Corona crisis zijn de onaangekondigde monstername en controles tijdelijk opgeschort geweest. Vanaf 15 juni  2020 zullen deze weer uitgevoerd worden. Uiteraard wordt ook bij deze bezoeken de Kiwa VERIN richtlijn voor bedrijfsbezoeken gehanteerd.
Deze onaangekondigde controles zijn altijd kort van duur, een onaangekondigde IKB Varken controle duurt ongeveer 1 uur. Indien tegelijkertijd ook een onaangekondigde controle voor het Beter Leven keurmerk wordt uitgevoerd is de benodigde tijd uiteraard langer.
Wij verzoeken u vriendelijk de medewerkers van Kiwa VERIN alle medewerking te verlenen tijdens deze korte bezoeken.

Portaal Infovarken.nl vernieuwd
In het online portaal www. infovarken.nl zijn diverse updates doorgevoerd waardoor het makkelijker is machtigingen te beheren en documenten in te zien. Na het controlebezoek van Kiwa VERIN wordt er een rapport opgemaakt en op kantoor wordt het certificaat uitgegeven. Al deze documenten zijn beschikbaar op www.infovarken.nl . Per type document kunt u anderen machtigen deze ook in te zien. Bijvoorbeeld certificaten voor de handelaar of slachterij. En het is heel eenvoudig om via de machtigingen meerdere locaties onder 1 te inlog brengen voor een snel overzicht van documenten van verschillende UBN’s.
Op infovarken.nl kunt u ook het gezondheidsplan en behandelplan uploaden, dit is een vereiste voor IKB Varken certificering. In overleg met uw dierenarts kunt u deze vragen dit voor u te verzorgen. Let op dat u als varkenshouder verantwoordelijk bent dat het gezondheidsplan en behandelplan op infovarken.nl wordt geplaatst.

Op infovarken.nl heeft u dus  snel een compleet overzicht van alle rapportages en certificaten maar ook van medicijnleveringen, de status van de dierdagdosering en uitslagen van meerdere gezondheidsonderzoeken zoals salmonella en aujeszky.

Verrijkingsmateriaal
Tijdens de beoordelingen wordt regelmatig geconstateerd dat het verrijkingsmateriaal in een aantal hokken niet meer voldoet. Het is van belang dat alle varkens altijd de beschikking hebben over verrijkingsmateriaal. Onlangs heeft Wageningen universiteit een uitgebreide folder gemaakt bedoeld voor varkenshouders. Er wordt ingegaan op de vereiste eigenschappen en de juiste wijze van aanbieden van hokverrijking.